Maak een afspraak: +31 71 517 4747

1 januari 2022 | gedeponeerd bij de KvK onder nummer 85107832

(download een exemplaar)


De Algemene voorwaarden


Quality Company Support informeert u graag op basis van welke leveringsvoorwaarden er service en diensten worden verleend. Daarom zijn er Algemene voorwaarden opgesteld, zodat het vooraf of bij het aangaan van een overeenkomst duidelijk is welke rechten en plichten er voor contractanten van toepassing zijn.

 

Bepalingen

1       Definities

1.1             opdrachtnemer: de vennootschap onder firma Quality Company Support, gevestigd en kantoorhoudende te Nederland, zijnde een secretarieel organisatie- en adviesbureau dat zich bezighoudt met secretariële ondersteuning van bedrijven in de meest ruime zin des woords;

1.2             opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege opdrachtnemer diensten worden verricht en/of een werk is aangenomen;

1.3             honorarium: de door de opdrachtgever ingevolge enigerlei overeenkomst met opdrachtnemer dan wel op basis van in de branche waarin opdrachtnemer haar bedrijf uitoefent gebruikelijke tarieven aan laatstgenoemde verschuldigde geldelijke vergoeding;

1.4             overmacht: een tekortkoming die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat opdrachtnemer door wanprestatie of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.

 

2       Toepasselijkheid

2.1             Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van de opdrachtnemer en worden geacht aan de opdrachtgever, voor of bij het sluiten van een overeenkomst als bedoeld in artikel 4, aan deze ter hand te zijn gesteld.

2.2             Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid heeft de opdrachtgever het recht om deze Algemene Voorwaarden ofwel in te zien bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden, ofwel aan opdrachtnemer om kosteloze, onverwijlde toezending van een exemplaar daarvan te verzoeken.

2.3             Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de opdrachtgever worden gehanteerd. Voor zover nodig verwerpt opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.

 

3        Voorwaarden

3                Aanbiedingen en inhoud overeenkomst

3.1             Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Een aanbieding van opdrachtnemer is mitsdien een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2             Alhoewel opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar aanbiedingen kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen aangaande de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij tussen partijen een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3              Al hetgeen opdrachtnemer meer dient te verrichten dan hetgeen partijen zijn overeengekomen zal als meerwerk door opdrachtnemer aan de opdrachtgever conform de gebruikelijke tarieven worden doorberekend. Voor het in rekening brengen van meerwerk is geen voorafgaande schriftelijke overeenkomst vereist.

 

4        Contractduur / Uitvoeringstermijn

4.1              De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2              Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

5        Opzegging

5.1              Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen per aangetekend schrijven.

5.2              Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever vindt plaats door opzegging per aangetekende brief met bericht van ontvangst vóór de 1e dag van de eerstkomende nieuwe maand en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 6 maanden.

5.3              Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

5.4              Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

5.5              Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

6        Honorarium

6.1             Het door opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal worden gespecificeerd naar de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven en gemaakte kosten, waaronder reis- en verblijfkosten. Het aldus verkregen eindbedrag zal worden vermeerderd met omzetbelasting.

6.2             Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van opdrachtnemer, ten gevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi) overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van opdrachtnemer niet langer kan worden gevergd dat het overeengekomen honorarium wordt gehanteerd verklaart de opdrachtgever zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van dat honorarium, die door opdrachtnemer aan de opdrachtgever middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden mede gedeeld.

 

7        Betaling

7.1             Het in artikel 6, eerste lid bedoelde honorarium zal door de opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever toe te zenden factuur dienen te zijn voldaan. De opdrachtgever zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7.2             Bij niet-, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever binnen de door opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden gestelde termijn wordt de opdrachtgever door opdrachtnemer reeds nu voor alsdan in gebreke gesteld en is het volledige, nog openstaande bedrag ten gunste van opdrachtnemer terstond opeisbaar, terwijl de opdrachtgever daarenboven gehouden zal zijn om aan opdrachtnemer een rentevergoeding te betalen, gelijk aan een percentage, hetwelk 2% boven de alsdan geldende wettelijke rente zal liggen, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer om ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen dan wel haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, zoals nader omschreven in artikel 8.

7.3            Het bepaalde in lid 2 is ook van toepassing, met dien verstande dat het verzuim voor de opdrachtgever meteen intreedt indien

  • de opdrachtgever een verzoek tot surséance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat of onder curatele wordt gesteld dan wel indien met betrekking tot de opdrachtgever een schuldsanering overeenkomstig de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken;
  • beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de opdrachtgever wordt gelegd;
  • de opdrachtgever haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.

7.4            Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door opdrachtnemer dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim door de opdrachtgever is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de opdrachtgever en wordt vastgesteld op 15% over het verschuldigde openstaande bedrag met een minimum bedrag van € 350,00 per niet (volledig) betaalde factuur.

7.5            Iedere betaling door de opdrachtgever strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.

 

8       Opschorting / Ontbinding

8.1             Ingeval van toepassing van artikel 7, tweede en derde lid, is opdrachtnemer bevoegd ofwel de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, ofwel de overeenkomst zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn te ontbinden, waarbij vergoeding van de volledige door opdrachtnemer geleden schade zal kunnen worden gevorderd.

8.2             Buiten het in het eerste lid genoemde geval is opdrachtnemer tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst bekend geworden omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen jegens opdrachtnemer niet (volledig) zal nakomen, een en ander tenzij de opdrachtgever een door opdrachtnemer te bepalen bedrag vooruitbetaalt dan wel op andere, door opdrachtnemer goedgekeurde wijze, zekerheid stelt voor het door haar te betalen honorarium.

8.3             Indien opdrachtnemer door overmacht verhinderd is zijn overeengekomen diensten te verrichten of werk te leveren is artikel 14 van toepassing.

 

9        Retentierecht

9.1              Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele zaken van de opdrachtnemer onder zich te houden totdat het door het opdracht gever verschuldigde honorarium, of enig ander door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag, rente en (buiten)gerechtelijke kosten daaronder begrepen, volledig aan opdrachtnemer is voldaan.

 

10      Klachten en Aansprakelijkheid

10.1           Opdrachtnemer en opdrachtgever stellen vast dat op opdrachtnemer slechts een inspanningsverplichting rust teneinde het haar opgedragen werk zo goed mogelijk uit te voeren, doch dat van opdrachtnemer terzake door de opdrachtgever (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen) geen specifiek resultaat mag worden

10.2           Eventuele klachten over het werk dient opdrachtnemer binnen 24 uur na de dag, waarop een dienst ten behoeve van de opdrachtgever is verricht en dit feit als zodanig is vernomen door de opdrachtgever, te hebben bereikt.

10.3          Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering van het werk door of vanwege opdrachtnemer van hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, tenzij opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten. In de beide laatstbedoelde gevallen, alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de opdrachtgever door het verzuim van opdrachtnemer geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door opdrachtnemer dient te worden vergoed wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van het door haar aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium.

10.4          De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever in geval van storingen in het telefoonnet of in de elektriciteitsvoorziening. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor door haar medewerkers of namens de opdrachtgever onjuist, onvolledig of onnauwkeurig doorgegeven informatie, de vertaling van documenten voor de opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade bij de opdrachtgever.

 

11      Eigendommen van de opdrachtgever / Eigendomsvoorbehoud

11.1           Eventuele, door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter hand gestelde zaken zullen met zorg worden bewaard, gebruikt, bewerkt en verwerkt.

11.2           Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid is de opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor verlies of waardevermindering van zijn aldus aan opdrachtnemer verstrekte zaken, tenzij opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

11.3           Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.4           De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.5           Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6           De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

11.7           Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 3. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.8           Voor het geval dat opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

  

12      Aflevering

12.1           Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever is overeengekomen dat door opdrachtnemer op haar kantoor diensten worden verricht waardoor zaken van de opdrachtgever worden gecreëerd of bewerkt, vindt de levering van die zaken af kantoor van opdrachtnemer plaats, zodat het risico van die zaken op de opdrachtgever overgaat na het tijdstip van die levering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

12.2           De kosten van verzending en vervoer worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever naast het overeen gekomen honorarium in rekening gebracht.

 

13      Uitvoering

13.1           Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever naar eigen inzicht en op daartoe door haar, evenwel zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever, vastgestelde data en tijdstippen uitvoeren.

13.2           Alle, door opdrachtnemer met de opdrachtgever overeengekomen afleveringstijdstippen alsmede data waarop diensten zullen worden verricht zijn bij benadering vastgesteld en kunnen derhalve nimmer als fatale termijnen worden opgevat.

 

14      Overmacht

 14.1           In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd om haar verplichting tot het verrichten van diensten op te schorten. Indien opdrachtnemer in redelijkheid kosten zal dienen te maken ter ongedaanmaking, en/of vermijding van (verdere) factoren die de uitvoering van de overeengekomen diensten verhinderen, dienen deze kosten door de opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden vergoed.

14.2           Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever betaling te vorderen van hetgeen door hem voordat de situatie van overmacht is ingetreden ter uitvoering van de gesloten overeenkomst is verricht.

 

15      Vrijwaring

15.1            De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2            Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

16     Geschillen / Toepasselijk recht

16.1          Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst alsmede over deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

16.2          De in het eerste lid bedoelde aangelegenheden zullen, voor zover volgens de dwingendrechtelijke competentie regels mogelijk en behoudens andersluidend beding, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

 

Einde Algemene voorwaarden.